Regulamin zakupów

Rejestracja

 1. Podstawowym warunkiem realizacji zakupów jest dokonanie rejestracji, czyli prawidłowe wypełnienie formularza z danymi osobowymi i adresowymi.
 2. Domniemywa się, że użytkownik, składając zamówienie, zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu zakupów i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 3. Klient dokonujący zakupów zobligowany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia wszystkich pól formularza oznaczonych jako obowiązkowe. Niewypełnienie ich będzie uważane za odstąpienie od rejestracji i zakupu.
 4. Meissner & Partners zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane, będą niepełne lub błędne.
 5. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu konradjaskola.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie.
 6. Meissner & Partners zastrzega sobie w każdym wypadku prawo weryfikacji dokonywanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
 7. W sprawach nieuregulowanych przez Regulamin zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, zawarte w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.).
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się właściwe przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności  ustawy o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Firma Meissner & Partners zastrzega sobie prawo do czasowego uniemożliwienia dostępu do witryny www.konradjaskola.pl z powodów techniczno-organizacyjnych lub do całkowitego zaprzestania działalności, bez odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z tego tytułu.
 10. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w witrynie www.konradjaskola.pl będą rozstrzygane za porozumieniem stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na stronie internetowej www.konradjaskola.pl w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.
 12. Firma Meissner & Partners właściciel witryny www.konradjaskola.pl zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie wprowadzonych danych, które wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Oferta sklepu

 • Więcej informacji na temat bezpieczeństwa danych osobowych znajdziesz w  Polityce Prywatności
 • Firma Meissner & Partners jest właścicielem witryny konradjaskola.pl
 • Oferta książek dostępnych na witrynie konradjaskola.pl jest własnością firmy Meissner & Partner
 • Ceny towarów są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT od towarów i usług. Ceny książek oferowanych na stronach konradjaskola.pl obejmują zryczałtowane koszty przesyłki.

Wyłączenie odpowiedzialności

 • Meissner & Partners zastrzega sobie prawo do zmiany cen książek znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 • Właściciel witryny konradjaskola.pl przy wykonywaniu transakcji stosuje w szczególności przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz.U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.).
 • Firma Meissner & Partners nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Klienci korzystają ze sklepu ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, w szczególności Agent nie ponosi odpowiedzialności za odstąpienie przez Klienta od umowy.
 • Właściciel witryny Meissner & Partners nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od siebie wadliwe funkcjonowanie sieci telekomunikacyjnej, polcardu, providera, nieprawidłowe działanie oprogramowania, za nieprawidłowe przetworzenie danych przez system komputerowy.
 • Firma Meissner & Partners nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie hasła lub jakichkolwiek innych informacji identyfikujących Klienta względem witryny Meissner & Partners włącznie z treścią wiadomości przekazywanych przez Klienta lub przez niego odbieranych, osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Zwroty

 1. Jeśli produkt nie był używany lub w żaden inny sposób nie został zniszczony albo wykorzystany, można go zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 10 dni, licząc od daty wydania rzeczy, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku
  • Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 10 dni od daty wydania mu zakupionej rzeczy.
  • Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym
 2. Uszkodzenie przesyłki : Jeśli przesyłka budzi obawy o kompletność zawartości (np. posiada uszkodzenia, nacięcia) można odmówić jej odbioru i zgłosić ten fakt kurierowi lub doręczycielowi Poczty Polskiej. Należy uzyskać pisemne potwierdzenie, iż odmowa odbioru nastąpiła w wyniku uszkodzenia przesyłki i natychmiast powiadomić Meissner&Partners o tym fakcie. Pokwitowanie odbioru uszkodzonej przesyłki zwalnia firmę Meissner&Partners z odpowiedzialności za zawartość przesyłki.
 3. Klient powinien w pierwszej kolejności zgłosić Zwrot produktu, wysyłając email na konto: office@meissnerandpartners.com , podając w tytule maila: Zwrot
 4. Meissner&Partners gwarantuje Klientowi zwrot w całości uiszczonej ceny produktu. Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki. Klient zobowiązany jest dostarczyć zwracany produkt właściwej firmie na swój koszt i na własne ryzyko.
 5. Meissner&Partners przekazuje Klientowi zwracaną kwotę na wskazane przez Klienta konto

Reklamacje

 1. Reklamacje zgłaszane są w pierwszej kolejności na konto office@missnerandpartners.com Wiadomość e-mail należy zatytułować: Reklamacja
 2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty poprawnego zgłoszenia reklamacji.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji danego produktu Meissner&Partners gwarantuje zwrot pieniędzy w wysokości ceny towaru. Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki. Towar należy dostarczyć na swój koszt i na własne ryzyko.
 4. Do reklamacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o sprzedaży konsumenckiej.
  • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela. Uszkodzenie przesyłki : Jeśli przesyłka budzi obawy o kompletność zawartości (np. posiada uszkodzenia, nacięcia) można odmówić jej odbioru i zgłosić ten fakt kurierowi lub doręczycielowi Poczty Polskiej. Należy uzyskać pisemne potwierdzenie, iż odmowa odbioru nastąpiła w wyniku uszkodzenia przesyłki i natychmiast powiadomić Meissner&Partners o tym fakcie. Pokwitowanie odbioru uszkodzonej przesyłki zwalnia Meissner&Partners z odpowiedzialności za zawartość przesyłki. 
  • Meissner&Partners nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajki, zamknięcie granic, itp.)
 5. Meissner&Partners przekazuje pieniądze na wskazane przez Klienta konto bankowe w terminie do 14 dni roboczych od chwili pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 6. Firma Meissner&Partners nie przyjmuje paczek płatnych za pobraniem pocztowym.

Formy płatności

W zależności od własnych preferencji, można wybrać jeden z następujących sposobów płatności:

 • Przelew - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego: 72 2490 0005 0000 4500 1170 3878. Przelew można zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, rozpoczniemy realizację zamówienia.
 • Płatność elektroniczna - najbardziej wygodny i bezpieczny sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem Internetu. Wykorzystujemy system płatności PayU, do którego zostaniesz przekierowany w celu dokonania płatności. Cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie – wybierasz swój bank i dokonujesz opłaty.

System PayU obsługuje bezpieczne transakcje:

 • karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.
 • ePrzelewy - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium - Płatności Internetowe.
 • ePłatności - Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Lukas Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A.