Polityka Prywatności

Firma Meissner & Partners zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, w oparciu o ustawę, z dnia 29 sierpnia 1997, O ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą: Klienci firmy Meissner & Partners mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

Zobacz Wiążące ustawy:

  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Firma Meissner & Partners nigdy nie udostępniała i nie będzie udostępniać w przyszłości danych osobowych swoich Klientów, do celów innych, niż związanych z realizacją zamówienia. Dotyczy to wszystkich danych osobowych i adresowych zgromadzonych przez firmę Meissner & Partners

Dane są przekazywane jedynie podmiotom, które realizują zamówienia na podstawie pisemnych umów.

Adres e-mail będzie użyty jedynie w celu powiadomienia o stanie realizacji zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Adres pocztowy będzie użyty jedynie w celu wysłania zamówionych rzeczy oraz do wystawienia faktury.